Onderzoeksfase (2)

Fase:

Veiligheid bij werken in (verontreinigde) waterbodems 

Opdrachtgevers van werken in de waterbodem hebben op grond van de Arbeidsomstandighedenwet ('Arbowet') en onderliggende besluiten en regelingen een inspanningsverplichting om de mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico‟s in te schatten. CROW-publicatie 400 Werken in en met verontreinigde bodem biedt de kaders om de risico's in te schatten en maatregelen voor te schrijven.


Explosieven

In geval van mogelijke aanwezigheid van conventionele explosieven (CE) in de waterbodem, moet een organisatie ingeschakeld worden die gespecialiseerd is in (voor)onderzoek naar CE. Die organisatie moet gecertificeerd zijn op grond van de WSCS-OCE. De uitvoering van een ingreep in de waterbodem waarbij risico bestaat op aanwezigheid van explosieven, moet ook onder certificaat worden uitgevoerd. 

 

Ecologische waarden

De Wet natuurbescherming vormt op ecologisch gebied het belangrijkste wettelijk kader voor waterbodembeheer. Als er sprake is van beschermde soorten moet een vergunning worden aangevraagd. Bij uitvoering van de ingreep volgens een goedgekeurde gedragscode is in bepaalde gevallen geen vergunning nodig. Er bestaat geen erkenningsplicht of certificering voor ecologische (advies)werkzaamheden. Klik hier voor meer informatie.

 

Uniforme gegevensuitwisseling

Uniforme opslag en uitwisseling van waterbodemgegevens maakt waterbodembeheer eenvoudiger. Het is van groot belang dat gegevensuitwisseling betrouwbaar en efficiënt verloopt. SIKB faciliteert het digitaal uitwisselen van (water)bodemgegevens en archeologische gegevens. Klik hier voor meer informatie.