Initiatiefase (2)

Fase:

Aanbestedingaspecten

In de initiatiefase zal de initiatiefnemer van de ingreep moeten beslissen welke projectorganisatievorm gekozen wordt. Meestal wordt alleen de uitvoering van het werk uitbesteed in de vorm van een RAW-bestek, maar het is ook mogelijk zowel onderzoeksfase,  ontwerpfase als uitvoering aan de markt over te laten in de vorm van een zogenaamd geïntegreerd contract, bijvoorbeeld conform UAV- GC. Belangrijkste factor bij het maken van die keuze is de mate waarin de opdrachtgever voor het betreffende project oplossingsvrijheid wil geven. Zie de website van Pianoo voor meer informatie.  Verder moet op het moment van aanbesteden bekend zijn voor welke werkzaamheden in het project erkenning vereist is, dan wel certificering gewenst is, of op basis van een richtlijn of norm uitgevoerd zouden moeten worden.

 

Vergunningen en meldingen

Mogelijk moeten voor het realiseren van een ingreep in de waterbodem vergunningen worden aangevraagd en/of meldingen worden uitgevoerd. Denk bij meldingen onder meer aan het Besluit lozen buiten inrichtingen en het Besluit bodemkwaliteit. Bij vergunningen kunnen de Wet Milieubeheer en de Flora- en faunawet relevant zijn. Vergunningaanvragen en meldingen op grond van het Besluit Bodemkwaliteit moeten in de meeste gevallen gebaseerd zijn op onderzoeksgegevens van erkende organisaties/personen.