Initiatiefase (1): de waterwet

Fase:

Eind 2009 is de Waterwet in werking getreden.  De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater.

 

Waterbodembeheer volgens de Waterwet

Waterbodembeheer maakt na de inwerkingtreding van de Waterwet, geen onderdeel meer uit van de Wet bodembescherming (Wbb). Waterbodembeheer valt nu onder de Waterwet en wordt voortaan gereguleerd vanuit het beheer van het watersysteem.

 

Waterbodembeheer uit oogpunt van onderhoud

De (onderhouds)legger vormt veelal de basis voor waterbodembeheer uit oogpunt van onderhoud. Voor regionale wateren vormt de legger bovendien een belangrijke indicatie van de grens van oppervlaktewaterlichamen. Voor rijkswateren zijn deze grenzen vastgelegd op de kaarten bij de waterregeling. 

 

Waterbodembeheer uit oogpunt van kwaliteit

Waterbodemsaneringen bestaan niet meer, met uitzondering van een aantal overgangsgevallen die nog volgens Wbb-spoor worden uitgevoerd. De essentie is nu of de waterbodem een belemmering vormt voor realiseren van de gebiedsfuncties en doelen die in de waterbeheerplannen zijn vastgelegd. 


Waterwet en kwaliteitsborging

Hierboven is beschreven hoe de inwerkingtreding van de Waterwet waterbodembeheer heeft veranderd. Voor gebruikers van SIKB-documenten zijn het vervallen van de nazorgplicht en de verificatieplicht de belangrijkste veranderingen.